Інтервальна оцінка функції регресії

Основні положення регресійного аналізу. Парна

Регресійна модель. множинний регресійний аналіз

Завданнями регресійного аналізу є встановлення форм залежності між змінними, оцінка функцій регресії, оцінка невідомих значень залежної змінної. В регресійному аналізі розглядається одностороння залежність випадкової залежної змінної Y від однієї (або декількох) невипадкової незалежної змінної X, яка часто називається пояснюючою змінною. Вказана залежність Y від X може бути представлена також у вигляді модельного рівняння регресії (6.1). За рахунок впливу неврахованих випадкових факторів і причин окремі спостереження у будуть у більшій або меншій мірі відхилятися від функції регресії Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru В цьому випадку рівняння взаємозв’язку двох змінних (парна регресійна модель) може бути представлене в вигляді: Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru де Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru - випадкова змінна, яка характеризує відхилення від функції регресії. Цю змінну будемо називати збуреною або просто збуренням. Розглянемо лінійний регресійний аналіз, для якого функція Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru лінійна відносно оцінюваних параметрів:

Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru (7.1) Припустимо, що для оцінки параметрів лінійної функції регресії (7.1)

взято вибірку, яка містить n пар значень змінних ( Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru ), де i = 1,2, …, n.

В цьому випадку лінійна парна регресійна модель має вигляд:

Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru . (7.2)

Основні положення регресійного аналізу:

1. В моделі (7.2) збурення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru (або залежна змінна Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru ) є величина випадкова, а пояснювальна змінна Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru – величина невипадкова.

2. Математичне сподівання збурення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru рівне нулю: Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru ;

3. Дисперсія збурення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru (або залежної змінної Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru ) постійна для довільного i: Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru .

4. Збурення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru і Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru (або змінні Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru і Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru ) не корельовані: Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru .

5. Збурення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru (або залежна змінна Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru ) є нормально розподілена випадкова величина.

Оцінка моделі (7.2) по вибірці є рівнянням регресії Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru = Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru . Параметри цього рівняння Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru і Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru визначаються на основі методу найменших квадратів. Вплив неврахованих випадкових факторів і помилок спостережень в моделі (7.2) визначається за допомогою дисперсії збурення (помилок) або залишкової дисперсії Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru . Незміщеною оцінкою цієї дисперсії є вибіркова залишкова дисперсія

Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru = Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru ,

де Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru - групове середнє, знайдена з рівняння регресії; Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru = Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru - вибіркова оцінка збурення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru або залишок регресії. В знаменнику виразу оцінки стоїть число степенів вільності n-2, а не n, оскільки два степеня вільності губляться при визначенні двох параметрів прямої Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru .

Інтервальна оцінка функції регресії

Побудуємо довірчий інтервал для функції регресії, тобто для умовного математичного сподівання Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , яке із заданою надійністю Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru накриває невідоме значення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru . Знайдемо дисперсію групового середнього Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , що є вибірковою оцінкою Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru : рівняння дисперсії запишемо у вигляді:

Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru . (7.3)

На рис. 7.1 лінія регресії зображена графічно. Для довільного значення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , що спостерігається, виділені його складові: середнє Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , приріст Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , що утворюють значення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru і збурення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru .

Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru

Рис. 7.1

Дисперсія групового середнього дорівнює сумі дисперсій двох незалежних доданків: Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru .

Дисперсія вибіркового середнього Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru : Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru . Для знаходження дисперсії Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru представимо коефіцієнт регресії у вигляді:

Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru . Тоді Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru

Знайдемо оцінку дисперсії групових середніх, замінюючи Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru її груповою оцінкою Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru : Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru . Виходячи з того, що статистика Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru має Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru розподіл Стьюдента із Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru степенями вільності, можна побудувати довірчий інтервал для умовного математичного сподівання Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru ,

де Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru - стандартна помилка групового середнього Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru .

Екстраполяція кривої регресії, тобто її використання поза границями знайденого діапазону значень пояснюючої змінної може привести до значних похибок. При визначені довірчого інтервалу для деякого індивідуального значення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru необхідно враховувати ще і розсіювання навкруги лінії регресії: оцінка дисперсії індивідуального значення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru при Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru дорівнює Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , а відповідний довірчий інтервал для прогнозування індивідуальних значень Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru буде визначатися за формулою Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru .

◄Приклад 7.1Маємо данні про видобуток вугілля на одного робітника Y (т) і потужності шару Х (м), що характеризують процес видобування вугілля в 10 шахтах (табл. 7.1).

Таблиця 7.1

і
Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru
Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru

Оцінити середній видобуток вугілля на одного робітника для шахт із потужністю шару 8 м. Знайти 95%-вий довірчий інтервал для індивідуального і середнього значень видобутку вугілля на 1 робітника для таких шахт.

Розв’язання. Складемо рівняння регресії: Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , рівняння Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , тобто при збільшенні потужності шару Х на 1м видобуток вугілля на одного робітника Y збільшується в середньому на 1,016 т.

Потрібно оцінити умовне математичне сподівання Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru . Вибірковою оцінкою Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru є групове середнє Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , яке знайдемо за рівнянням регресії: Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru .

Для побудови довірчого інтервалу для Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru необхідно знайти дисперсію його оцінки Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru . Складемо допоміжну таблицю 7.2, враховую-чи те, що Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , а значення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru визначаються за отриманим рівнянням регресії.

Таблиця 7.2

Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru
Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru 1,96 2,56 6,76 0,16 1,96 1,96 0,16 0,16 1,96 6,76 24,4
Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru 5,38 8,43 9,44 6,39 5,38 5,38 6,39 6,39 5,38 9,44 -
Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru 0,14 2,48 0,31 0,37 0,14 0,39 0,15 1,94 0,39 2,08 8,39

Отже, Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru . За таблицею значень Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru критерію Стьюдента Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru . Шуканий довірчий інтервал

Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru

або Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru (т).

Отже, середній видобуток вугілля на одного робітника для потужності шару 8 м з надійністю 0,95 знаходиться в межах від 4,38 до 6,38 т.

Щоб побудувати довірчий інтервал для індивідуального значення Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru , знайдемо дисперсію його оцінки

Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru і Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru (т).

Шуканий довірчий інтервал Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru і Інтервальна оцінка функції регресії - student2.ru . Отже, індивідуальний видобуток вугілля на одного робітника для шахт із потужністю шару 8 м із надійністю 0,95 знаходиться в межах від 2,81 до 7,95 т.►

Наши рекомендации