Особливості міжнародної торгівлі послугами

Послуги – товар специфічний. їх особливість як товару полягає в:

- невидимості;

- нерозривності процесу виробництва і реалізації;

- розриві у часі між фактом купівлі-продажу та фактом її споживання;

- як правило, неможливості накопичення, зберігання і транспортування;

- невідчутності на дотик;

- високому ступені індивідуалізації залежно від вимог спожи­ача;

- територіальній розрізненості їх виробника та споживача;

- отриманні мультиплікаційного ефекту.

Міжнародна торгівля послугами має такі особливості:

- торгівля переважно здійснюється на прямих контактах між виробниками послуг і їх споживачами;

- її регулювання здійснюється не на кордоні, а всередині краї­ни відповідними положеннями внутрішнього законодавства;

- велика залежність обсягу послуг і їх вартості від складності та наукомісткості товарів;

- значно більша захищеність державою виробництва і реалізації послуг, ніж сфери матеріального виробництва і торгівлі;

- послуги, що надходять в особисте споживання (туризм, освіта, культура тощо), не можуть бути задіяні у господарському обороті.

Специфічність послуг як товару та загальні особливості торгівлі послугами обумовлюють особливості торгівлі окремими послугами.

Угоди купівлі-продажу послуг туризмуздійснюються на турис­тичному ринку. Причому угода може бути складена без прямого залучення продавця і покупця послуги туризму, а з допомогою те­лефонного дзвінка, телеграми, факсу тощо. Тобто туристичний ри­нок не обмежений специфічним місцем чи географічною зоною. На туристичному ринку зустрічається попит послуг туризму з боку туристів та пропозиція на послуги туризму з боку туристичної фірми.

Необхідними складовими пропозиції на ринку послуг туризму є: наявність виробників послуг – туристичних фірм, які працюють для задоволення потреб туристів і отримують прибуток; розвинута туристична індустрія – готелі та інші місця розміщення туристів, засоби транспорту, об'єкти громадського харчування, організації з екскурсійних послуг та турагентської діяльності тощо; туристичні ресурси – природні, історичні, соціально-культурні об'єкти а та­кож інші об'єкти, що можуть зацікавити туристів.

В організації та реалізації туристичних послуг беруть участь туроператори та турагенти.

Туроператор це фірма (організація) або індивідуальний підприємець, які розробляють туристичні мар­шрути, забезпечують їх функціонування, організовують рекламу, встановлюють ціни на тури турагентам для випуску путівок та їх реалізацію.

Турагент це фірма або індивідуальний підприємець, які купують тури (комплекс послуг з розміщення, перевезення, екс­курсійні послуги, харчування туристів тощо) за туристичними мар­шрутами, розробленими туроператором, випускають путівки та реа­лізують їх.

Туристична путівка є документом, що підтверджує факт передачі туристу туристичного продукту (право на тур). Докумен­том, який встановлює право туриста на послуги, що входять у тур та підтверджує факт їх надання, є ваучер. Послуги, що не вказані у ваучері, оплачуються туристом окремо (як правило, готівкою).

Реалізація туристичного продукту здійснюється за складеною у письмовій формі угодою.

Міжнародна торгівля інжиніринговими послугами базується на контракті між замовником та зарубіжною інжиніринговою фірмою. Контракт містить низку специфічних зобов'язань та умов, серед яких: перелік зобов'язань та робіт з термінами їх виконання; стро­ки і графіки виконання робіт; чисельність персоналу інжиніринго­вої фірми для виконання роботи на місці та умови його проживан­ня; особливі умови та ступінь відповідальності сторін за порушен­ня зобов'язань; умови переведення частки робіт за контрактом на субпідряд; оплата навчання персоналу.

Купівля та продаж міжнародних транспортнихпослуг здійсню­ється на міжнародних транспортних ринках. Умови надання транс­портних послуг та їх вартість визначає перевізник або визначають­ся на переговорах. Транспортні витрати охоплюють усі витрати на перевезення вантажу (товару) від продавця до покупця і містять вартість фрахту, страхування, завантаження та розвантаження, упа­кування та розпакування, інші супутні витрати. Відносини про­давців і покупців з перевізником регламентуються укладеними між ними угодами, умови яких залежать насамперед від виду транспор­ту. Договір на перевезення вантажів морськими чартерними (трамповими) рейсами укладаються у вигляді чартеру, а на перевезення морськими лінійними рейсами — у вигляді коносамента. Договори на перевезення літаками, залізничним та автомобільним транспор­том оформляються відповідними накладними на перевезення.

Наши рекомендации