Макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція

План семінарського заняття № 3

1. Економічний цикл і динаміка основних макроекономічних показників. Потенційний ВВП.

2. Форми безробіття та його природній рівень. Закон Оукена.

3. Рівень інфляції і її форми. Ефект Фішера.

4. Взаємозв’язок інфляції і безробіття.

Додаткові запитання:

1. Причини розвитку гіперінфляції в Україні та шляхи її подолання.

2. Зайнятість і формування ринку праці в Україні.

Терміни:

Економічний цикл, безробітні, зайняті, робоча сила, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, природне безробіття, закон Оукена, інфляція, дефляція, інфляція попиту, інфляція витрат, стагфляція, гіперінфляція, крива Філіпса, ефект Фішера, економічне зростання, екстенсивний тип економічного зростання, інтенсивний тип економічного зростання.

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття, інфляція - student2.ru

Задачі

Задача 1

Чисельність населення країни складає 100 млн. чол., 24 млн. чол. — діти до 16 років, а також люди, що знахо­дяться у тривалій ізоляції (у психіатричних лікарнях, у ви­правних установах тощо); 30 млн. чол. вибули зі складу робо­чої сили; 4 млн. 600 тис. чол. — безробітні; 1 млн. чол. — працівники, які зайняті неповний робочий день і шукають роботу. Використовуючи ці статистичні дані, розрахуйте:

а) величину робочої сили;

б) рівень безробіття.

Задача 2

Природний рівень безробіття в поточному році складає 5%, а фактичний — 10%.

а) Визначіть величину відносного відставання фактичного ВВП від потенційного за умови, що коефіцієнт чутли­вості ВВП до динаміки циклічного безробіття дорівнює 2.

б) Якщо фактичний обсяг товарів і послуг в тому ж році склав 300 млрд. грн., то які втрати ВВП, що викликані циклічним безробіттям?

Задача 3

Рівень фактичного безробіття дорівнює 10 %, а рівень природного – 6 %. Фактичний ВВП становить 126 млрд. грн. Визначте втрати ВВП від циклічного безробіття, якщо коефіцієнт Оукена становить 2,5.

Задача 4

Потенційний ВВП країни в 2009 році міг би скласти 87,186 млрд. дол., якби економіка функціонувала в умовах повного використання власних ресурсів (природній рівень безробіття склав би 5 %). Однак фактичний ВВП в 2009 році склав 81,519 млрд. грн. Визначте рівень фактичного та циклічного безробіття, якщо коефіцієнт Оукена становить 2,5.

Задача 5

Визначте величину «інфляційного податку» з розрахунку на місяць, якщо людина погодилися виконати роботу протягом місяця за 500 грн. Оплату вона ще не отримала, а інфляція за місяць склала 10 %.

Задача 6

Очікуваний темп інфляції дорівнює 4 %. Фактичний рівень безробіття становить 8 %, природний рівень безробіття – 6%, шоки пропозиції – 1%. Коефіцієнт чутливості інфляції до циклічного безробіття становить 0,25. Визначте фактичний рівень інфляції відповідно до кривої Філліпса.

Задача 7

Номінальний ВВП у п-му році становив 100 тис. грн. Природний рівень безробіття в цьому самому році ( uf) дорівнював 7 %, а фактичний рівень безробіття (u) – 9 %. Яким мав бути потенційний обсяг виробництва (Уf) у п-му році за законом Оукена?

Задача 8

Розрахуйте згідно із законом Оукена відставання фактичного ВВП від потенційного за таких умов: фактичне безробіття становить 8 %, фрикційне – 2 %, структурне – 4 %.

Задача 9

Який обсяг ВВП втрачає економіка, якщо фактичне безробіття становить 11 %, а фактичний ВВП – 420 млрд. грн? Природний рівень безробіття - 6 %.

Задача 10

Розрахуйте темп інфляції у другому році, якщо індекс цін у першому році становив 116 %, у другому році – 140 %.

Задача 11

Розрахуйте темп інфляції для поточного року за таких умов: у попередньому році номінальний ВВП становив 155 млрд. грн., реальний ВВП – 118 млрд. грн. У поточному році очікується одержати номінальний ВВП 190 млрд. грн. при індексі цін ВВП 152 %.

ІНТЕРНЕТ - ЗАВДАННЯ

1. Відвідайте Інтернет-сайт Держкомітету статистики України http://www.ukrstat.gov.ua та Національного Банку України і наведіть показники динаміки рівня інфляції за 2000-2011 р. Проаналізуйте їх. Виявіть тенденцію.

2. Відвідайте Інтернет-сайт Держкомітету статистики України http://www.ukrstat.gov.ua та охарактеризуйте основні показники зайнятості та безробіття за 2000-2011 р. Зробіть висновки.

Наши рекомендации