Стаціонарні часові ряди та їх характеристики

Автокореляційна функція

Важливе значення в аналізі часових рядів мають стаціонарні часові ряди, ймовірнісні властивості яких не змінюються в часі. Стаціонарні часові ряди застосовуються, зокрема, при описуванні випадкових складових аналізованих рядів.

Часовий ряд Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (t = 1,2 ,..., n) називається строго стаціонарним (або стаціонарним у вузькому сенсі), якщо спільний розподіл ймовірностей n спостережень Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru такий самий, як і n спостережень Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru при будь-яких n, t і τ. Тобто, властивості строго стаціонарних рядів Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru не залежать від моменту t, тобто закон розподілу і його числові характеристики не залежать від t. Отже, математичне сподівання Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , середнє квадратичне відхилення Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru можуть бути оцінені за спостереженнями Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (t = 1,2 ,..., n) за формулами:

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , (8.1)

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru . (8.2)

Степінь зв'язку між послідовностями спостережень часового ряду Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru і Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (зсунутих один до одного на τ одиниць, або, як то кажуть, з лагом τ) може бути визначена за допомогою коефіцієнта кореляції

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (8.3)

бо Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Оскільки коефіцієнт ρ(τ) вимірює кореляцію між членами одного і того самого ряду, його називають коефіцієнтом автокореляції, а залежність ρ(τ) - автокореляційною функцією. Через стаціонарність часового ряду Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru автокореляційна функція ρ(τ) залежить тільки від лага τ, причому ρ( — τ)= ρ(τ), тобто при вивченні ρ(τ) можна обмежитися розглядом тільки додатних значень τ.

Статистичною оцінкою ρ(τ) є вибірковий коефіцієнт автокореляції Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , що визначається за формулою коефіцієнта кореляції, в якій Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , а n замінюється на n-τ:

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (8.4)

Функцію Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , називають вибірковою автокореляційною функцією, а її графік — корелограмою.

При розрахунку Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , слід пам'ятати, що із збільшенням τ число n-τ пар спостережень Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru зменшується, тому лаг τ повинен бути таким, щоб число n-τ було достатнім для визначення Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru . Зазвичай орієнтуються на співвідношення τ< n/4.

◄Приклад 8.1. За даними табл. 8.1 для часового ряду Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , знайти середнє значення, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнти автокореляції (для лагів τ =1;2).

Розв’язання. Середнє значення часового ряду знаходимо за формулою (8.1): Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (од.).

Дисперсію і середнє квадратичне відхилення можна обчислити за формулою (8.2), але в даному випадку простіше використовувати співвідношення Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (од.),

де Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Знайдемо коефіцієнт автокореляції Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru часового ряду (для лага τ = 1), тобто коефіцієнт кореляції між послідовностями семи пар спостережень Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru i Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (t = 1,2,...,7):

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru
Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Обчислюємо необхідні суми:

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Тепер за формулою (8.4) коефіцієнт автокореляції

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

(Домашнє завдання: обчислити коефіцієнт автокореляції Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru часового ряду у(t) для лага τ=2, тобто коефіцієнт кореляції між послідовностями шести пар спостережень Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru і Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru ).►

Знання автокореляційної функції Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru може надати істотну допомогу при підборі моделі часового ряду і статистичній оцінці її параметрів.

Аналітичне вирівнювання (згладжування)

часового ряду (виділення невипадкової компоненти)

Одним із найважливіших завдань дослідження економічного часового ряду є виявлення основної тенденції досліджуваного процесу, що виражається невипадковою складовою Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (трендом). Для вирішення цього завдання спочатку необхідно вибрати вид функції Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru . Найбільш часто використовуються наступні функції:

лінійна  Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

поліноміальна  Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

експоненціальна  Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

логістична  Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Гомперца  Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru де 0< r < 1.

Це дуже відповідальний етап дослідження. При виборі

відповідної функції Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru використовують змістовний аналіз (який може встановити характер динаміки процесу), візуальні спостереження (на основі графічного зображення часового ряду). При виборі поліноміальної функції може бути застосований метод послідовних різниць (що полягає в обчисленні різниць першого порядку Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , другого порядку Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru і так далі, і порядок різниць, при якому вони будуть приблизно однаковими, береться за степінь полінома). З двох функцій перевага зазвичай віддається тій, при якій менше сума квадратів відхилень фактичних даних від розрахованих на основі цих функцій. При інших рівних умовах перевагу слід віддавати простішим функціям.

Для виявлення основної тенденції найчастіше використовується метод найменших квадратів, розглянутий в розділі 4. Значення часового ряду Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru або Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru розглядаються як залежна змінна, а час t — як пояснююча:

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (8.5)

де Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru — збурення, що задовольняє основним властивостям регресійного аналізу. За методом найменших квадратів параметри прямої Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru знаходяться з системи нормальних рівнянь, в якій в якості Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru беремо t , а Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru : Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , а параметри параболи Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru — з системи нормальних рівнянь: Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru .

Враховуючи, що значення змінної t = 1,2...,n утворюють натуральний ряд чисел від 1 до n, суми Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru можна виразити

через число членів ряду n по відомим в математиці формулам:

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (8.6)

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (8.7)

◄Приклад 8.2За даними табл. 8.1 знайти рівняння невипадкової складової (тренда) для часового ряду Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , вважаючи тренд лінійним.

Розв’язання. За формулою (8.6):

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Далі Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Система нормальних рівнянь має вигляд:

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Звідки Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru і рівняння тренда Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (див. рис. 8.1), тобто попит щорічно збільшується в середньому на 25,7 ед.

При розв’язанні задачі можна було б не виписувати систему нормальних рівнянь, а представити рівняння регресії у вигляді Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru де Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru а коефіцієнт регресії Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru знайти по формулі: Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru де Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Перевіримо значущість отриманого рівняння тренда по

F-критерию на 5%-му рівні значущості. Обчислимо суми квадратів:

а) обумовлену регресією — Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

б) загальну — Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru

в) залишкову — Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru .

Знайдемо значення статистики (див. розділ 6): Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru .

Оскільки Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (див. табл. для F - розподілу), то

рівняння тренда значуще.►

При застосуванні методу найменших квадратів для оцінки параметрів експоненціальною, логістичною функціями або функцією Гомперца виникають складності із розв’язанням системи нормальних рівнянь, тому заздалегідь, до отримання відповідної системи, роблять деякі перетворення цих функцій (наприклад, логарифмують та ін.).

Іншим методом вирівнювання (згладжування) часового ряду, тобто виділення невипадковій складовій, є метод ковзаючих середніх. Він заснований на переході від початкових значень членів ряду до їх середніх значень на інтервалі часу, довжина якого визначена заздалегідь. При цьому сам вибраний інтервал часу «ковзає» уздовж ряду.

Отриманий таким чином ряд ковзаючих середніх веде себе гладше, ніж початковий ряд, завдяки усереднюванню відхилень ряду. Дійсно, якщо індивідуальний розкид значень членів часового ряду Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru біля свого середнього (згладженого) значення Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru характеризується дисперсією Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru , то розкид середніх з Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru членів часового ряду Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru біля того ж значення Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru характеризуватиметься істотно меншою величиною дисперсії, що дорівнює Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru . Для усереднювання можуть бути використані середнє арифметичне (просте і з деякими вагами), медіана та ін.

◄Приклад 8.3 Провести згладжування часового ряду Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru за даними табл. 8.1 методом ковзаючих середніх, використовуючи просте середнє арифметичне з інтервалом згладжування m = 3 роки.

Розв’язання. Ковзаючі середні знаходимо по формулі:

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (8.8)

коли m = (2р-1) — непарне число; то при m = 3 і р = 1.

Наприклад, при t = 2 за формулою (8.8):

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (од.);

при t=3

Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru (од.);

В результаті отримаємо згладжений ряд:

t
Стаціонарні часові ряди та їх характеристики - student2.ru 225,0 257,0 305,7 329,3 343,3 358,0

На рис. 8.1 цей ряд зображений графічно у вигляді пунктирної лінії.►

Наши рекомендации