Які елементи зовнішнього середовища мають прямий вплив на організацію?

Що є і причиною, і наслідком конфлікту?

4) усі відповіді правильні+

3. Причиною опору змінам є:

1) невизначеність;+

4. Які з наведених тверджень невірні:

4) немає правильної відповіді.+

Що є найважливішою характеристикою сучасного менеджменту?

3)організація діяльності фірм;+

6. Безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг із метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності в порядку, встановленому законодавством, це:

3) підприємництво.+

7. Менеджери низової ланки управління відповідають за:

1) Керівництво функціональними підрозділами.+

8. Топ-менеджери відповідають за:

2) Визначення цілей і стратегій організацій.+

8. Суб'єктом менеджменту виступають:

3) підлеглі.+

9. Сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів із метою досягнення цілей організації, - це:

2)менеджмент.+

10. До макросередовища організації належать:

3) законодавчі акти, державні органи влади, система економічних відносин у державі, стан економіки, міжнародні події, міжнародне оточення, соціально-культурні обставини.+

11. Розстановка членів організації згідно повноважень та статусу - це:

3) ієрархія.+

Які елементи зовнішнього середовища мають прямий вплив на організацію?

1) конкуренти, споживачі, постачальники, закони і державні органи.+

13. Якщо вам доведеться пояснювати, що таке функція планування, то ви скажете що це:

1) встановлення цілей та завдань розвитку об'єктів управління, визначення шляхів та засобів їх досягнення;+

14. Тактика організації це:

4) короткотермінові стратегії.+

15. Що розуміють під місією організації:

2) чітко виражену мету організації;+

16. Політика організації - це:

3) загальне керівництво для дії і прийняття рішень, які полегшують досягнення цілей;+

17. Планування - це:

1) розробка можливих варіантів існування організації; +

18 Стратегія організації - це:

2) комплексний план для отримання прибутків у перспективний період; +

19. Більшість організацій найчастіше обирають таку стратегію:

2) помірного зростання; +

.

20. Планування — це:

4) визначення основних цілей та завдань для підвищення ефективності діяльності. +

21. Чим організаційне планування відрізняється від економічного:

1) кожний вид має свої методи і прийоми; +

22. Функція менеджменту організації являє собою:

3) діяльність менеджера щодо оперативного впливу на хід досягнення поставлених цілей; +

23. Які з нижче наведених категорій потреб належать до первинних:

1) фізіологічні, безпеки; +

24.У якого вченого має місце ієрархічність потреб:

3) Маслоу; +

25. Де переважно застосовується лінійно-функціональна структура управління:

+ 3) в управлінні великими сучасними організаціями;

26. Місією якої організації є така: ми допомагаємо вирішити ваші службові проблеми, створивши комфортні умови праці:

+4) інвестиційного посередника сфери розвитку малого бізнесу.

27. У організаційному плануванні задіяні:

+1) всі лінійні та функціональні менеджери;

28. Термін «мотивація» означає:

+2) процес спонукання підлеглих працівників до праці;

29. На чому базується мотивація:

+4) усі відповіді правильні?

30.Тип організаційної структури управління, побудованої за принципами єдиноначальності та централізму, у якій керівник одноосібно виконує увесь комплекс робіт з управління організацією або окремими підрозділами:

+1) лінійна.

31. Впорядкована сукупність органів (підрозділів), які дають змогу управляти організацією та взаємовідносинами в ній, - це:.

+2) структура управління.

32. Вимоги, яким мають відповідати організаційні структури управління:

+4) усі відповіді правильні

33. Операції по приватному переказу валюти за кордон відбиваються у:

1. Торговому балансі.+

34. Капіталізація зовнішніх зобов 'язань — це:

1. Обмін боргових зобов'язань на акції державних підприємств,
що підлягають приватизації.+

Наши рекомендации