Правила оформлення тез доповідей

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ ТЕФ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА

УКРАЇНСЬКЕ ЯДЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ВМГО "СТУДЕНТСЬКА РЕСПУБЛІКА"

Молодіжна науково-практична конференція

«Енергетичний Форум»

/Scientific and Practical Conference «Еnergetic forum»/

Київ, 27 березня 2012 р.

Молодіжна науково-практична конференція «Енергетичний форум» у НТУУ «КПІ» проводиться вперше. Її метою є:

- науковий аналіз проблем та завдань альтернативної енергетики;

- популяризація серед студентства міста Києва енергетичної проблематики;

- виховання поваги до волонтерської роботи, пов’язаної з захистом навколишнього середовища.

Тематика роботи конференції (за секціями):

· Моделювання та аналіз процесів в альтернативній енергетиці.

Відповідальний – Супрунов Єдуард (050-746-46-00)

· Новітні та сучасні енергозберігаючі та екологічні технології в традиційній енергетиці.

Відповідальний – Шаповал Богдан (097-519-99-16)

· Атомна енергетика та відновлювальні джерела енергії: порівняльний аналіз.

Відповідальний – Хомич Юлія (097-025-61-23)

· Економічні та юридичні засади доцільності впровадження альтернативної енергетики.

Відповідальний – Веріго Арсеній (050-728-23-93)

· Суспільна культура енергоспоживання та роздільного збору сміття. Волонтерські ініціативи.

Відповідальний – Брацюк Андрій (063-232-23-24)

· Аналіз екологічних та медичних наслідків для населення та природи альтернативної та традиційної енергетики.

Відповідальний – Стратій Андрій (096-827-28-81)

Для участі в конференції необхідно надати:

  1. заявку на участь в друкованому вигляді (для учасників з інших міст не потрібно).

2. електронний варіант тез доповіді (в форматі Microsoft Word)

  1. тези доповіді в друкованому вигляді

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Текст тез доповіді повинен містити постановку проблеми і її актуальність, виділення невирішеної раніше задачі в рамках цієї проблеми, короткий опис використаних методів її вирішення із вказанням їх джерел та внесених авторами модифікацій, анонс отриманих результатів.

Об`єм тез – одна повна сторінка.

На тезах доповіді, поданих в друкованому вигляді, автори, включаючи керівника, повинні поставити підписи.

Матеріали, оформлені не за правилами, розглядатися не будуть.

Подані тези доповідей пройдуть попереднє рецензування, після чого буде складена кінцева програма конференції. Матеріали роботи конференції будуть представлені на сайті НТСА Теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ».

Форма заявки:

Тема доповіді  
Назва секції  
Автор Прізвище, Ім’я, По-батькові  
Країна  
Місце навчання (назва організації)  
Статус (студент, магістрант, аспірант, група )  
Телефон/факс  
e-mail  
Керівник Прізвище, Ім’я, По-батькові  
Вчене звання, ступінь  
Місце роботи (назва організації)  
Посада  
Телефон/факс  
e-mail  

Правила оформлення тез доповідей

Текст розміщується на сторінці формату А4. Поля – праве 25 мм, всі інші 20 мм, колонтитули – 12,5 мм. Переноси не допускаються.

Шрифт – Times New Roman Cyr, 12 пт. Інтервал – одинарний.

В лівому верхньому кутку друкованого поля проставляється індекс УДК (напівжирним шрифтом). Нижче, через 1 інтервал, розміщуються П.І.П. авторів. Нижче, через 1 інтервал, симетрично центральній лінії, головними літерами (напівжирним шрифтом) друкується назва доповіді.

Нижче, через 1 інтервал, друкується текст тез доповіді (абзац – 12,5, вирівнювання по ширині).

Рисунки можуть бути виконані в будь-якому форматі, що імпортується в Word. Їх розміри не повинні перевищувати розмірів текстового поля. Всі елементи рисунків повинні бути згруповані.

Формули повинні бути набрані за допомогою вбудованого редактора формул Equation Editor. Розміри: звичайний – 12 пт., крупний індекс – 9 пт., мілкий індекс – 7 пт., крупний символ – 13 пт., мілкий символ – 10 пт. Праворуч від формули (по правому краю) в дужках вказується її порядковий номер.

Після доповіді через 1 інтервал друкується список використаних джерел.

Наши рекомендации