Першого етапу кваліфікаційного іспиту. для одержання сертифіката аудитора (27 травня 2016 року)

для одержання сертифіката аудитора (27 травня 2016 року)

Варіант відповіді Питання та варіанти відповідей

1. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» аудитор має право займатися аудиторською діяльністю як фізична особа - підприємець лише після включення його до:

1.1. Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

1.2. Реєстру платників податків;

1.3. Реєстру суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

1.4. Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

2. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» затвердження стандартів аудиту є виключним правом:

2.

2.1. Міністерства фінансів України;

2.2. Аудиторської палати України;

2.3. Національного банку України;

2.4. Правильна відповідь 2.1 та 2.2.

3. Законом України «Про аудиторську діяльність» не передбачено обов’язкове проведення аудиту для таких суб’єктів:

3.

3.1. Емітентів цінних паперів, які здійснюють публічне розміщення;

3.2. Підприємств - емітентів облігацій;

3.3. Державних підприємств;

3.4. Фінансових установ.

4. Термін чинності сертифіката аудитора не може перевищувати:

4.

4.1. Чотири роки;

4.2. Десять років;

4.3. П’ять років;

4.4. Сертифікат аудитора є безстроковим.

5. Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту перевірки щодо контролю якості – це процедури, які стосуються:

5.

5.1. Поточних завдань;

5.2. Завершених завдань;

5.3. Запланованих завдань;

5.4. Усі відповіді правильні.

6. Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту датою оприлюднення фінансової звітності є :

6.

6.1. Дата затвердження фінансової звітності повноважними особами;

6.2. Дата, на яку припадає кінець останнього періоду, який охоплює фінансова звітність;

6.3. Дата публікації фінансової звітності в офіційних засобах масової інформації;

6.4. Дата, коли аудиторських звіт і перевірена аудитором фінансова звітність стали доступними третім особам.

7. Відповідно до МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» ризик суттєвого викривлення може існувати:

7.

7.1. На загальному рівні фінансової звітності та на рівні тверджень стосовно класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації;

7.2. На загальному рівні фінансової звітності та на рівні затвердження фінансової звітності повноважними особами;

7.3. На рівні управлінського персоналу;

7.4. Усі відповіді правильні.

(

8. Відповідно до МСА 530 «Аудиторська вибірка» стратифікація – це:

8.

8.1. Випадковий вибір груп елементів вибірки;

8.2. Визначення аудитором грошової суми, стосовно якої аудитор прагне отримати належний рівень впевненості;

8.3. Процес розподілу генеральної сукупності на підсукупності, кожна з яких являє собою групу елементів вибірки, що мають подібні ознаки;

8.4. Процес отримання аудитором належного рівня впевненості в тому, що фактичний показник відхилення у генеральній сукупності не перевищує норму відхилення, яку встановив аудитор.

9. Відповідно до МСА 230 «Аудиторська документація» період зберігання аудиторської документації із завдання з аудиту зазвичай становить не менше:

9.

9.1. 3 років;

9.2. 5 років;

9.3. 10 років;

9.4. Правильна відповідь відсутня.

10. Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» прикладами ризиків шахрайства у визнанні доходу є:

10.

10.1. Передчасне визнання доходу або відображення фіктивних доходів в обліку;

10.2. Надзвичайно швидке зростання попиту на продукцію;

10.3. Передчасне зростання доходів або незвичайна прибутковість;

10.4. Швидке збільшення портфеля клієнтів.

11. Інформація, що використовує аудитор під час формулювання висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка, це:

11.

11.1. Аудиторська документація;

11.2. Аудиторські процедури;

11.3. Аудиторські докази;

11.4. Усі відповіді правильні.

12. Відповідно до МССП 4400 «Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації» за результатами виконання завдання з узгоджених процедур аудитор складає:

12.

12.1. Інформаційну довідку;

12.2. Аудиторський звіт;

12.3. Звіт про фактичні результати;

12.4. Аудиторський висновок.

13. Концептуальна основа фінансової звітності є:

13.

13.1. Міжнародним стандартом фінансової звітності;

13.2. Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку;

13.3. Може вважатися міжнародним стандартом, якщо це передбачено національним законодавством;

13.4. Не є стандартом.

п.42.А МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»

14. Згідно з МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» коригування, що виникають унаслідок подій та операцій, що відбувались до дати переходу на МСФЗ, суб’єкт господарювання визнає безпосередньо в:

14.

14.1. Витратах звітного періоду;

14.2. Нерозподіленому прибутку на дату переходу на МСФЗ;

14.3. Необоротних активах на дату переходу на МСФЗ;

14.4. Доходах звітного періоду.

15. Складання якого звіту не передбачає використання методу нарахування:

15.

15.1. Звіт про фінансовий стан;

15.2. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід;

15.3. Звіт про рух грошових коштів;

15.4. Звіт про зміни у власному капіталі.

16. Ретроспективні коригування у звітності мають місце при:

16.

16.1. Зміні облікової політики;

16.2. Зміні облікової оцінки і виправленні помилок;

16.3. Зміні облікової оцінки та облікової політики;

16.4. Зміні облікової політики та виправленні помилок.

17. Згідно з МСБО 2 «Запаси» до витрат, які виключаються із собівартості запасів і визнаються як витрати періоду, в якому вони понесені, належать:

17.

17.1. Витрати на продаж;

17.2. Витрати на зберігання, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для підготовки до наступного етапу виробництва;

17.3. Витрати на транспортування, навантаження, розвантаження запасів;

17.4. Ціна придбання запасів.

Наши рекомендации