Articles, personal pronouns, nouns, the plural of nouns, the possessive case of nouns

1. David is… architect.

a) a b)an; c) the; d) o; e) these

2. Mary is… nice woman, isn’t she?

a) A; b) an; c) the; d) o; e) these

3. … Smiths are from … London.

a) a/o; b) o/a; c) the/a; d) the/o; e) o/o

4. Tom and Alex are … engineers.

a) A; b) an; c) the; d) o; e) these

5. … office telephone number is 59-52-43.

a) A; b) an c) the d) o e) these

6. Sue is from … Belfast. She is … Irish.

a) a/an b) an/a c) o/a d) o/an e)o/o

7. This is …milk. It is hot.

a) A b) an c) the d) o e) these

8. Paris is… capital of …France.

a) a/the b) a/an c) the/a d) the/o e) the/the

9. … children are from Canada.

a) o b) this c) that d) a e)these

10. …is my wife Sue and … is my daughter Mary.

a) the/the b) this/these c) those/that d) this/that e) these/that

11. This is Madonna. … is American.

a) It b) you c) they d) she e) he

12. Is that your address? No, …isn’t.

a) It b) you c) they d) she e) he

13. Oxford is famous for… University.

a) It b) its c) it’s d) his e) he

14. This is my friend. …name is Mark.

a) It b) he c) his d) he’s e) he

15. These aren’t my gloves. …are in the bag.

a) My b) I c) Me d) Mine e) It

16. Tell… about your native town.

a) We b) our c) us d) he e) she

17. That is…test. Give …to… .

a) I/my/me b) my/it/I c) my/it/me d) mine/my/me e) my/mine/me

18. Who is that woman? Why are you looking at…?

a) Me b) she c) her d) hers e) him

19. Is… name David?

a) Beckham b) Beckham’s c) Beckhams’ d) Beckhams e) Beckhames

20. Prince Charles is … father.

a) Harry and William’s b) Harry’s and William’s c) Harrys and Williams

d) Harries and William’s e) Harrys’ and Williams’

21. These are the managers… our firm.

a) at b) of c) in d) on e) about

22. The …with moustache is Mr. Smith.

a) man b) men c) mans d) mens e) man’s

23. Jill has got two… .

a) child b) childs c) children d) childrens e) childrenes

24. This is a bedroom. …walls are green.

a) she b) it c) they d) her e) its

25. … hospital is two blocks from here.

a) an b) there c) a d) o e) the.

26. … United Kingdom is a country.

a) a b) the c) an d) – e) in

27. …Great Britain is the largest island in the British Isles.

a) an b) the c) – d) a e) at

28. …London is the capital of Great Britain.

a) – b) the c) a d) a e) on.

29. … Tower of London was used as a fortress, a palace and a prison.

a) an b) a c) – d) the e) in

30. … Cardiff is the largest city in Wales.

a) the b) – c) a d) an e) in

2) Арнайы мәтін (факультеттің бағытына қарай).

ОСӨЖ нәтижелерін рәсімдеу:

1) Тест жазбаша түрде орындалуы қажет:

- тест тапсырмалары ӨСӨЖге арналған дәптерге жазылуы керек.

2) Жұмыс жазбаша түрде орындалуы қажет:

- бейтаныс сөздер аудармасымен арнайы терминдер сөздігіне жазылуы қажет.

- мәтінге берілген тапсырмалар жұмыс дәптерге жазылуы керек.

Әдебиеттер:

1. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. -4-е изд., -СПБ.:

КАРО, 2002.-544 с.

2. Джанабаева К. Практическое пособие по изучению основ английского языка. –

Алматы,2001-224 с.

3. Кумаров А.Н. Учебник современного английского языка: В 2 т. – М.:

Рольф, 2001. – 368с.

4. Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч. 2: Учебник/ Н. А. Бонк, Н. А.

Лукьянова, Л. Г. Памухина. - М.: "ДЕКОНТ+"- "ГИС", 2000. - 510 с.

5. Мюллер В.К. Новый англо – русский словарь: Ок. 170000 слов и словосочетаний. – М.:

Рус.яз. – Медиа, 2003. – 946с.

6. Бурова З.И.Учебно-методический комплекс по английскому языку для гуманитарных

вузов. Москва, 2000

7. Баймуратова И.А., Галиева А.С. Методическая разработка по английскому языку для

студентов биологического факультета.Алматы, КазНУ, 2003.

8. Байтукаева А.Ш. Методическая разработка для студентов-технологов (нефть, газ,

уголь).Алматы: Изд-во КазНУ, 2003.

9. Байтукаева А.Ш., Избасарова А.Р. Английский язык для студентов-химиков по

специальности плазмо-химия. Алматы, КазНУ, 2003

10. Кузнецова Н. Учись читать литературу по специальности. Москва:

Высшая школа, 1095.

№2- ші сабақ.

Тақырып: «Қайталау. Арнайы мәтіндермен жұмыс жасау».

Сабақтың мақсаты:1) ағылшын тілінің «The verb “to be”, “to have”, numerals» грамматика саласы бойынша өзіне қажеттіні біліп тануы арқылы тест тапсырмаларын орындау мақсатында.

2)арнайы мәтіндерді оқып, одан ақпараттар және аргументтер алып үйрену, оқығаннан кейін нұсқаулар орындап үйрену, қортындылап үйрену, арнайы мәтіндермен рецептивті жұмыс жасап үйрену (рецепция дегеніміз, студент көмекші құралдар арқылы шет тіліндегі мәтіннен қажетті ақпарат ала алатынын,оны түсініп, оған ана тілінде баға беріп сол ақпаратты басқа жағдайларда қолдана алатынын білдіреді).

Өткiзу формасы:практикалық сабақ.

Сұрақтар:

1.Грамматикалық бөлімді орындау үшін сипаттама беріңіз.

2.Берілген грамматикалық бөлімді ағылшын тіліне мысал келтіріп қолданыңыз.

3. Арнайы мәтін не туралы?

4. Мәтінде болып жатқан жағдайды суреттеуде, қандай етістікке баламалы болып келеді?

5. Қандай сын есім жағдайға мінездеме береді?

6. Тақырып мазмұнына сәйкес пе?

ОСӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар:

1) Тест тапсырмаларын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар:

1.Теориялық бөлімді «The verb “to be”, “to have”, numerals» тақырыптарына сәйкестендіріп, көңіл аударып ұқыпты оқып ал.

2.Грамматикалық түрін және оның ана тіліне аударуының мағынасына, оның ерекшелігіне көңіл аударыңыз.

3.««The verb “to be”, “to have”, numerals» грамматикалық бөліммен ана тілінің аналогиялық түрлерінің ұқсастығын тап.

4.Берілген мысалдарға назар аударып, оқып алыңыз.

5. Тест тапсырмаларын орындау үшін қарап шығыңыз.

6.Тапсырманы орындау үшін таңдап алыңыз және шартты оқыңыз.

7.Тапсырманы орындап болғаннан соң, кілтпен (егер кілт болған жағдайда) немесе оның мазмұнымен теориялық бөлімінің мысалысымен салыстырыңыз.

8. Жіберілген қателерді тексеріңіз.

9.Оларды сұрыптаңыз.

2) Арнайы мәтіндермен жұмыс жасау.

Арнай мәтіндермен жұмыс жасағанда, тапсырмаларын орындағанда студенттерден өздерінің мамандығына қатысты пәндер бойынша алған білімдерін және тәжирибиесін қолдануы талап етіледі. Студенттер өздерінің қосымша материалдарын қолдана алады (мәтінсіз ақпарат иеленушілер),олар сабақтарда жағдайларды сәйкес келтіру үшін, сөздерлің мағыналарын анықтау үшін және әңгіме құрастыру үшін. Арнай мәтіндермен жұмыс жасағанда жеке арнайы терминдер глоссариін жүргізген жөн.

1.Барлық тапсырманы оқып шығыңыз.

2.Керекті тапсырманы, маңызды тақырыптың мазмұнын анықтап алыңыз.

3. Түсініксіз сөздердің астын сызып қойыңыз.

4.Асты сызылған сөздерді теріп жазып, сөздіктің көмегімен аударыңыз.

5. Әр сөйлемді аударған кезде мына алгоритмге сүйеніңіз:

- бастауыш пен баяндауышты тауып,аударыңыз,

- сөйлемді сөзбе - сөз аударыңыз,

-ана тіліңізді пайдаланып, нақты аударма жасаңыз

6. Басқа тілден аударма жасағанда тақырыпқа сәйкестендіріп, мағынасын таңдаңыз.

7.Әр абзацты аударғанда тағыда оқып шығыңыз және оның мағынасын аударғанда түсінікті екенін қадағалаңыз.

8.Егер стилі нақты емес екен деп санасаңыз, эквивалент сөздерін немесе сөзтіркестерінің ұқсастығын табыңыз.

9.Тақырыпты аударғаннан кейін тағыда оқып шығып, өз ара бөлімдерін( абзацты) бөлектеп келісіңіз

10.Тақырыптың аудармасы қаншалықты дұрыс екеніне назар аударыңыз,

11.Мәтінге берілген тапсырмалар бір біріне тәуелді. Барлық тапсырмаларды бірінен соң бірін орындаңыз!

12. Кейбір түсініктерді есте сақтаңыз.

Үлестiрмелi материал:

1) « The verb “to be”, “to have”, numerals» грамматикалық тақырыптары бойынша тест тапсырмалары.

The verb “to be”, “to have”, numerals

1. How old …Tom and Paul?

a. Is b) am c) are d) have e) has

2. The girl with long dark hair… my sister.

a. Is b) am c) are d) have e) has

3. This …his money. Give…to… .

a. are/them/he b) is/it/he c) o/it/him d) is/it/him e) isn’t/it/him

4. Jack and he… friends.

a. Is b) are c) has d) isn’t e) hasn’t 5. The furniture…brown. …is new and nice.

a) are/she b) is/she c) is/it d) is/they e) are/they. 6. Mr. Black and his wife… two children.

a) have b) has c) is d) are e) do

7. Who… relatives in Astana?

a) have b) has c) is d) are e) do

8. You… a sister, …you?

a) have/has b) have/hasn’t c) have/haven’t d) have/have e) has/hasn’t

9. He… got four brothers, but he… got sisters.

a) has/has b) have/have c) has/haven’t d) has/hasn’t e) hasn’t/hasn’t

10. I… a niece and he …two nephews.

a) have/has b) have/have c) has/have d) has/has e) hasn’t/have 11. How old… your sisters?

a) is b) are c) isn’t d) aren’t e) have

12. Mark’s father… fifty last month.

a) is b) are c) has d) have e) was

13. Ann… six in a week.

a) is b) are c) will be d) shall be e) was 14. Mr. Black…busy next week.

a) is b) are c) was d) were e) will be

15. They…in the library yesterday.

a) are b) is c) was d) were e) have

16. Last Friday everybody …at the meeting, but you… .

a) is/aren’t b) were/were c) was/wasn’t d) was/were e) was/weren’t

17. Mark won’t be late,…he?

a) will b) shall c) is d) was e) are 18. Ann seldom walks to the office because she… time.

a) have no b) has no c) had no d) have not e) has not 19. They… three lectures a day.

a) has b) had c) have had d) have e) having 20. We have got many places of interest, …?

a) haven’t we b) haven’t you c) have we d) haven’t they e) have you 21. Were you in Almaty last month? –No, I… .

a) didn’t b) weren’t c) wasn’t d) don’t e) haven’t 22. He… be free next month.

a) am b) is c) will d) was e) were 23. My son… seven next month.

a) was b) is c) will be d) are e) be. 24. nineteen forty one

a) 1940 b) 9041 c) 1941 d) 9411 e) 1914

25. nineteen eighty seven

a) 1980 b) 1987 c) 9087 d) 9077 e) 1977 26. Eleven thousand nine hundred and thirty four

a) 11334 b) 11943 c) 13294 d) 11934 e) 12349 27. How old …your brothers?

a) is b) am c) are d) have e) has 28. January is the …month of the year.

a) one b) second c) first d) third e) one of

29. I … have a diploma in four years.

a) does; b) was; c) will; d) shall; e) has

30. Paula … three dogs last year.

a) is; b) were; c) has; d) have; e) had

2) Арнайы мәтін (факультеттің бағытына қарай).

ОСӨЖ нәтижелерін рәсімдеу:

1) Тест жазбаша түрде орындалуы қажет:

- тест тапсырмалары ӨСӨЖге арналған дәптерге жазылуы керек.

2) Жұмыс жазбаша түрде орындалуы қажет:

- бейтаныс сөздер аудармасымен арнайы терминдер сөздігіне жазылуы қажет.

- мәтінге берілген тапсырмалар жұмыс дәптерге жазылуы керек.

Әдебиеттер:

1.Голицынский Ю.Б. Грамматика:Сборник упражнений. -4-е изд., -СПБ.:КАРО, 2002.-544 с.

2.Джанабаева К. Практическое пособие по изучению основ английского языка. - Алматы,2001-224 с.

3.Кумаров А.Н. Учебник современного английского языка: В 2 т. – М.: Рольф, 2001. – 368с.

4. Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч. 2: Учебник/ Н. А. Бонк, Н. А. Лукьянова, Л. Г. Памухина. - М.: "ДЕКОНТ+"- "ГИС", 2000. - 510 с.

5.Мюллер В.К. Новый англо – русский словарь: Ок. 170000 слов и словосочетаний. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2003. – 946с.

6.Бурова З.И.Учебно-методический комплекс по английскому языку для гуманитарных вузов. Москва, 2000

7. Баймуратова И.А., Галиева А.С. Методическая разработка по английскому языку для студентов биологического факультета.Алматы, КазНУ, 2003.

8. Байтукаева А.Ш. Методическая разработка для студентов-технологов (нефть, газ, уголь).Алматы: Изд-во КазНУ, 2003.

9. Байтукаева А.Ш., Избасарова А.Р. Английский язык для студентов-химиков по специальности плазмо-химия. Алматы, КазНУ, 2003

10. Кузнецова Н. Учись читать литературу по специальности. Москва: Высшая школа, 1095.

№3- ші сабақ.

Тақырып: «Қайталау. Арнайы мәтіндермен жұмыс жасау».

Сабақтың мақсаты: 1) мәтінмен өз бетімен жұмыс жасап үйрену, қажетті ақпарат алу, алынған ақпаратты неміс тілінде айтып беру.

2)арнайы мәтіндерді оқып, одан ақпараттар және аргументтер алып үйрену, оқығаннан кейін нұсқаулар орындап үйрену, қортындылап үйрену, арнайы мәтіндермен рецептивті жұмыс жасап үйрену.

Өткiзу формасы:практикалық сабақ.

Сұрақтар:

1. Tell about the Queens’ working day.

2. Choose the things the Queen does every day and the things she does only on the day described in the text. Make a list of these things.

3. Арнайы мәтін не туралы?

4. Мәтінде болып жатқан жағдайды суреттеуде, қандай етістікке баламалы болып келеді?

5. Қандай сын есім жағдайға мінездеме береді?

6. Тақырып мазмұнына сәйкес пе?

ОСӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар:

1) «Another day in the life of the Queen» мәтінімен жұмыс.

1. Мәтінді толық оқыңыз.

2. Мәтіннін негізгі тақырыбын және мазмұнын анықтаңыз.

3. «Жұмыс күні» тақырыбына қатысты сөздердің астын сызыңыз.

4. Барлық бейтаныс создердің астын сызыңыз.

5. Асты сызылған сөздерді көшіріп сөздіктің көмегімен аударыңыз.

6. Мәтінді аударғанда берілген сөздігін пайдаланыңыз.

7.Тақырыпты аударғаннан кейін тағыда оқып шығып, өз ара бөлімдерін( абзацты) бөлектеп келісіңіз.

2) Арнайы мәтіндермен жұмыс жасау.

Арнай мәтіндермен жұмыс жасағанда, тапсырмаларын орындағанда студенттерден өздерінің мамандығына қатысты пәндер бойынша алған білімдерін және тәжирибиесін қолдануы талап етіледі. Студенттер өздерінің қосымша материалдарын қолдана алады (мәтінсіз ақпарат иеленушілер),олар сабақтарда жағдайларды сәйкес келтіру үшін, сөздерлің мағыналарын анықтау үшін және әңгіме құрастыру үшін. Арнай мәтіндермен жұмыс жасағанда жеке арнайы терминдер глоссариін жүргізген жөн.

1.Барлық тапсырманы оқып шығыңыз.

2.Керекті тапсырманы, маңызды тақырыптың мазмұнын анықтап алыңыз.

3. Түсініксіз сөздердің астын сызып қойыңыз.

4.Асты сызылған сөздерді теріп жазып, сөздіктің көмегімен аударыңыз.

5. Әр сөйлемді аударған кезде мына алгоритмге сүйеніңіз:

- бастауыш пен баяндауышты тауып,аударыңыз,

- сөйлемді сөзбе - сөз аударыңыз,

-ана тіліңізді пайдаланып, нақты аударма жасаңыз

6. Басқа тілден аударма жасағанда тақырыпқа сәйкестендіріп, мағынасын таңдаңыз.

7.Әр абзацты аударғанда тағыда оқып шығыңыз және оның мағынасын аударғанда түсінікті екенін қадағалаңыз.

8.Егер стилі нақты емес екен деп санасаңыз, эквивалент сөздерін немесе сөзтіркестерінің ұқсастығын табыңыз.

9.Тақырыпты аударғаннан кейін тағыда оқып шығып, өз ара бөлімдерін( абзацты) бөлектеп келісіңіз

10.Тақырыптың аудармасы қаншалықты дұрыс екеніне назар аударыңыз,

11.Мәтінге берілген тапсырмалар бір біріне тәуелді. Барлық тапсырмаларды бірінен соң бірін орындаңыз!

12. Кейбір түсініктерді есте сақтаңыз.

Үлестiрмелi материал:

1) «Another day in the life of the Queen» мәтіні.

Queen Elizabeth II wakes up at 7 o’clock, has a cup of tea and reads The Times. Then she has a bath and gets dressed. At 8 o’clock she listens to BBC news and has breakfast with Prince Philip. After breakfast she rings up the Queen Mother. Then she reads personal letters and has an important business consultation with her Private Secretary and then works at government documents. At 1 o’clock she has a quick lunch in her private apartment in Buckingham Palace and at 2 o’clock leaves the Palace to open a new hospital. There she makes speeches, shakes hands and has a cup of tea. At 4:45 she is back at the Palace and works in her office. At 5:30 she receives foreign visitors and then has the final meeting with her Private Secretary.

In the evening she goes to St. James’ Palace where she has a reception party and talks with 70 people. Then she goes back to the Palace and at 8:30 has dinner with Philip and group of businessmen. At 10 she watches television news and then reads some official papers and telephones some members of the Royal Family – just to see if all is well. At about 11 she goes to bed.

2) Арнайы мәтін (факультеттің бағытына қарай).

ОСӨЖ нәтижелерін рәсімдеу:

1) Жұмыс жазбаша түрде орындалуы қажет:

- мәтін жазбаша түрінде дәптерде аударылуы керек.

- Елизавета II ханшайымының қысқаша күн тәртібі құрастырылуы керек.

2) Жұмыс жазбаша түрде орындалуы қажет:

- бейтаныс сөздер аудармасымен арнайы терминдер сөздігіне жазылуы қажет.

- мәтінге берілген тапсырмалар жұмыс дәптерге жазылуы керек.

Әдебиеттер:

1.Голицынский Ю.Б. Грамматика:Сборник упражнений. -4-е изд., -СПБ.:КАРО, 2002.-544 с.

2.Джанабаева К. Практическое пособие по изучению основ английского языка. - Алматы,2001-224 с.

3.Кумаров А.Н. Учебник современного английского языка: В 2 т. – М.: Рольф, 2001. – 368с.

4. Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч. 2: Учебник/ Н. А. Бонк, Н. А. Лукьянова, Л. Г. Памухина. - М.: "ДЕКОНТ+"- "ГИС", 2000. - 510 с.

5.Мюллер В.К. Новый англо – русский словарь: Ок. 170000 слов и словосочетаний. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2003. – 946с.

6.Бурова З.И.Учебно-методический комплекс по английскому языку для гуманитарных вузов. Москва, 2000

7. Баймуратова И.А., Галиева А.С. Методическая разработка по английскому языку для студентов биологического факультета.Алматы, КазНУ, 2003.

8. Байтукаева А.Ш. Методическая разработка для студентов-технологов (нефть, газ, уголь).Алматы: Изд-во КазНУ, 2003.

9. Байтукаева А.Ш., Избасарова А.Р. Английский язык для студентов-химиков по специальности плазмо-химия. Алматы, КазНУ, 2003

10. Кузнецова Н. Учись читать литературу по специальности. Москва:Высшая школа, 1095.

№4- ші сабақ.

Тақырып: «Қайталау. Арнайы мәтіндермен жұмыс жасау».

Сабақтың мақсаты: 1) мәтінмен өз бетімен жұмыс жасап үйрену, қажетті ақпарат алу, алынған ақпаратты неміс тілінде айтып беру.

2)арнайы мәтіндерді оқып, одан ақпараттар және аргументтер алып үйрену, оқығаннан кейін нұсқаулар орындап үйрену, қортындылап үйрену, арнайы мәтіндермен рецептивті жұмыс жасап үйрену.

Өткiзу формасы:практикалық сабақ.

Сұрақтар:

1. Tell about education in GB.

2. Tell about education in USA.

3. Арнайы мәтін не туралы?

4. Мәтінде болып жатқан жағдайды суреттеуде, қандай етістікке баламалы болып келеді?

5. Қандай сын есім жағдайға мінездеме береді?

6. Тақырып мазмұнына сәйкес пе?

ОСӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар:

1) «ЖООда оқу» тақырыбына қатысты мәтіндермен жұмыс.

1. «ЖООда оқу» тақырыбына қатысты мәтіндерді толық оқыңыз.

2. Мәтіндердің негізгі тақырыбын және мазмұнын анықтаңыз.

3. «ЖООда оқу» тақырыбына қатысты сөздікті пайдаланыңыз.

4. Әр мәтінде назар аударарлық жерлердің астын сызып қойыңыз.

5.Екі мәтінде өзіңіз белгілеген жерлрді пайдаланып, екі кесте құрастырыңыз: «Ұлыбритания білім жұйесі», «АҚШ білім жұйесі». Осы кестелер сендерге емтиханға дайындалғанда көмекші материал болады.

2) Арнайы мәтіндермен жұмыс жасау.

Арнай мәтіндермен жұмыс жасағанда, тапсырмаларын орындағанда студенттерден өздерінің мамандығына қатысты пәндер бойынша алған білімдерін және тәжирибиесін қолдануы талап етіледі. Студенттер өздерінің қосымша материалдарын қолдана алады (мәтінсіз ақпарат иеленушілер),олар сабақтарда жағдайларды сәйкес келтіру үшін, сөздерлің мағыналарын анықтау үшін және әңгіме құрастыру үшін. Арнай мәтіндермен жұмыс жасағанда жеке арнайы терминдер глоссариін жүргізген жөн.

1.Барлық тапсырманы оқып шығыңыз.

2.Керекті тапсырманы, маңызды тақырыптың мазмұнын анықтап алыңыз.

3. Түсініксіз сөздердің астын сызып қойыңыз.

4.Асты сызылған сөздерді теріп жазып, сөздіктің көмегімен аударыңыз.

5. Әр сөйлемді аударған кезде мына алгоритмге сүйеніңіз:

- бастауыш пен баяндауышты тауып,аударыңыз,

- сөйлемді сөзбе - сөз аударыңыз,

-ана тіліңізді пайдаланып, нақты аударма жасаңыз

6. Басқа тілден аударма жасағанда тақырыпқа сәйкестендіріп, мағынасын таңдаңыз.

7.Әр абзацты аударғанда тағыда оқып шығыңыз және оның мағынасын аударғанда түсінікті екенін қадағалаңыз.

8.Егер стилі нақты емес екен деп санасаңыз, эквивалент сөздерін немесе сөзтіркестерінің ұқсастығын табыңыз.

9.Тақырыпты аударғаннан кейін тағыда оқып шығып, өз ара бөлімдерін( абзацты) бөлектеп келісіңіз

10.Тақырыптың аудармасы қаншалықты дұрыс екеніне назар аударыңыз,

11.Мәтінге берілген тапсырмалар бір біріне тәуелді. Барлық тапсырмаларды бірінен соң бірін орындаңыз!

12. Кейбір түсініктерді есте сақтаңыз.

Үлестiрмелi материал:

1) «ЖООда оқу» тақырыбына қатысты мәтіндермен жұмыс.

EDUCATION IN GREAT BRITAIN
Education in Britain is compulsory between the ages of 5 and 16. Over 90 % of all schoolchildren attend state schools, which are free. Besides this state systém of education there are also private schools, when parents pay fees. The most important of the private schools are known as Public Schools, which are secondary schools for boys from the age of 13 to 18 years, and Preparatory Schools, which are private primary schools preparing pupils for Public Schools.
The education system is divided into 3 stages:(nursery) primary secondary higher

Nursery Schools:
Nursery begins at 3 years old. There are not enough state nursery schools ( or kindergartens) in Britain and people have compaigned for a long time to get more opened.There are private nurseries but these are expensive and a lot of families cannot afford them. Children start at 9 a.m. and finish at 3 p.m., they have their lunch at school and usually a rest in the afternoon. They play, paint, dance and sing and do the same things that all little children do.

Primary Schools:
At 5, by law, children start proper school. Infant school is from 5-7 years and Junior school from 7-11 years. The day begins at 9 a.m. and usually finishes at 3.30 p.m.The infant school has its own building and playground and is next to the junior school, with its own building and playground. There are usually about 35 children in a class and, in the infant school, as well as a teacher, there is a teacher´s assistant. Also mothers (and occasionally fathers) often go into the Infant School to help with painting, reading and practical lessons. Children have the same teacher for one year and she teaches nearly all of the lessons in the class. Perhaps another teacher has them once a week for music or P.E.
Classrooms are bright and cheerful with children´s work displayed on the walls and books, games and a computer in each classroom. The children usually sit in groups at tables and have drawers to keep their work in.
Children have to take tests at 7, 11 and 14. They learn English, maths, science and technology, history, geography and religious knowledge. A lot of learning is done through project or topic work, with an emphasis on children finding things out for themselves. They also learn about environment and, of course, do art, music and P.E.

Secondary Schools:
Children transfer from the primary school at 11.Secondary education takes from 5 to 7 years.
8% of British children go to Private Schools (called Public Schools). Another 4% don´t go to school at all.By law parents have the right to educate their children at home, if they can show they can do it properly. The rest go to the Comprehensive School. There are no vocational schools, or special art or music or technical schools in Britain.
Children study the National Curriculum that is: English, Maths, Science, History, Geography, Art, Music, Technology, Religious Education, Physical Education (P.E.) and a foreign language (usually French or German). At the age of 16 pupils take the main state examinations,the General Certificate of SecondaryEducation (G.C.S.E.),„O“ level (Ordinary).
Some pupils take 7 or 8 G.C.S.E.s but most pass 4 or 5 exams and then they may decide to stay on at school. About 66% of children stay on at school after the age of 16.
At 18 there are much harder exams called „A“ Levels (Advanced). About 10% of pupils take these, in 3 subjects only. There are 5 grades of pass- A,B,C,D and E. Mostly they are written exams. Everyone in the country do the same exams on the same days in May and June and then they have to wait until August to find out the results. All universities require the G.C.S.E. „A“ Level qualifications. Cheating is very rare in Britain. If someone is found cheating, he will fail his exam and be in serious trouble. Exams are very closely supervised and rules about talking, looking at someone else´s work and taking papers into the exam are very strictly kept.
The majority of British school children wear a school uniform. Sometimes this is very formal: a shirt, a tie, a blazer with a school badge on the pocket and dark trousers. Girls also weara tie but a dark skirt instead of trousers, even in winter. Each school has its school colour (usually dark grey, dark blue, brown, dark green or dark red). Some schools send children home if they are not wearing a uniform or keep them in after school as a punishment.
British schools do a lot of sport, pupils have one afternoon a week of P.E. and all schools have football, netball, hockey and cricket teams. There are also school choirs, drama clubs ( most schools put on at least one play a year), chess clubs, art clubs and other activities. These are all called extra curricular because they are not part of the National Curriculum.
Most British secondary schools have about 750 students and 40 teachers.
Among the universities Oxford and Cambridge are the oldest and the most famous. Oxford was founded in the 12th and Cambridge in the 13th century.

Education in the USA

Compulsory education in all 50 states begins at the age of six.
The schools in the USA are either public or private. (Public Schools in America never mean private schools as they do in Britain) The majority of all schools are public schools,i.e. schools financed by the state or local government. These schools are free. Private school students pay for their tuition, books and uniforms.
There are three levels in the public school system:
Nursery Schools or kindergartens. It´s the pre-school education.
Primary Schools between the ages of 6 and 12. 6 grades (School classes are called grades)
Secondary Schoolscalled High Schools between the ages of 12 and 18.
(Higher education, i.e. universities and colleges.)
In the High Schools all students study the basic subjects as Languages,Maths, Chemistry, Biology and English, and have elective subjects Music, Art and Humanities.Besides the classrooms and laboratories there are rooms with business machines and typewriters for secretarial students, computer labs, Home Economic classrooms with stoves, fridges and sewing machines, machine shops for mechanical students and often a car repair garage where students fix cars and learn about them. There are courses in Driver Education (students can get a licence at the age of 16) and many after-school clubs and activities. Every school has a band, orchestra and choral singing groups and P.E., with school teams that play baseball, basketball and football against other schools.
A school cafeteria has a wide variety of foods, usually in plastic or paper containers- sandwiches, hamburgers, hot dogs, pizza, spaghetti, salads, desserts, such as pies, cakes, puddings and ice cream. There are also machines with cans of Coca Cola, potato chips, cookies and other items. Since lunch periods are usually only 20 minutes long, many students prefer to have a snack from the machines.

All high school students have mid-term and final exams in each subject, and usually weekly quizzes. There are 25-30 students in each class in public schools and smaller classes in private schools. Anyone who fails can go to a summer school. In some schools students wear uniforms- dark blazers with the school crest and grey or black trousers for the boys and skirts of the same color for the girls. In some schools students are allowed to wear jeans and T shirts.
After the final exams are over, there is a formal dance called a class „Prom“. The girls wear long formal dresses and boys rent tuxedos for this occasion. Sometimes it it an all night party. Most Senior students (10th to 12th grade) have cars as they usually work part-time.
The oldest US university is Harvard in the state of Massachusetts, which was found in 1636.

2) Арнайы мәтін (факультеттің бағытына қарай).

ОСӨЖ нәтижелерін рәсімдеу:

1) Тапсырмалар жазбаша түрінде орындалуы керек:

- дәптерге екі мәтіндердің негізгі ақпарат қысқаша жазылуы керек.

- екі кесте құрастырылуы керек: «Ұлыбритания білім жұйесі», «АҚШ білім жұйесі».

2) Жұмыс жазбаша түрде орындалуы қажет:

- бейтаныс сөздер аудармасымен арнайы терминдер сөздігіне жазылуы қажет.

- мәтінге берілген тапсырмалар жұмыс дәптерге жазылуы керек.

Әдебиеттер:

1.Голицынский Ю.Б. Грамматика:Сборник упражнений. -4-е изд., -СПБ.:КАРО, 2002.-544 с.

2.Джанабаева К. Практическое пособие по изучению основ английского языка. - Алматы,2001-224 с.

3.Кумаров А.Н. Учебник современного английского языка: В 2 т. – М.: Рольф, 2001. – 368с.

4. Бонк Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч. 2: Учебник/ Н. А. Бонк, Н. А. Лукьянова, Л. Г. Памухина. - М.: "ДЕКОНТ+"- "ГИС", 2000. - 510 с.

5.Мюллер В.К. Новый англо – русский словарь: Ок. 170000 слов и словосочетаний. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2003. – 946с.

6.Бурова З.И.Учебно-методический комплекс по английскому языку для гуманитарных вузов. Москва, 2000

7. Баймуратова И.А., Галиева А.С. Методическая разработка по английскому языку для студентов биологического факультета.Алматы, КазНУ, 2003.

8. Байтукаева А.Ш. Методическая разработка для студентов-технологов (нефть, газ, уголь).Алматы: Изд-во КазНУ, 2003.

9. Байтукаева А.Ш., Избасарова А.Р. Английский язык для студентов-химиков по специальности плазмо-химия. Алматы, КазНУ, 2003

10. Кузнецова Н. Учись читать литературу по специальности. Москва:Высшая школа, 1095.

№5- ші сабақ.

Тақырып: «Қайталау. Арнайы мәтіндермен жұмыс жасау».

Сабақтың мақсаты: 1) ауызша және жазбаша тіл тәжірибесінде тақырыптың лексико – грамматикалық материалын қолдануды үйрену; ауызекі тіл тақырыптарын оқуды өздігінше жасауға үйрену.

2)арнайы мәтіндерді оқып, одан ақпараттар және аргументтер алып үйрену, оқығаннан кейін нұсқаулар орындап үйрену, қортындылап үйрену, арнайы мәтіндермен рецептивті жұмыс жасап үйрену.

Өткiзу формасы:практикалық сабақ.

Сұрақтар:

1. Астана тарихынан негізгі даталарды атаңыз!

2. Астана қаласын қандай сөздермен сипаттауға болады?

3. Қаланың атауы сізде қандай ассоциация тудырады?

4. Арнайы мәтін не туралы?

5. Мәтінде болып жатқан жағдайды суреттеуде, қандай етістікке баламалы болып келеді?

ОСӨЖ орындауға әдістемелік нұсқаулар:

1) Текст «Астана».

1.Мәтінді толық оқып шығыңыз.

2.Мәтіннің мазмұнын анықтап алыңыз.

3. Түсініксіз сөздердің астын сызып қойыңыз.

4.Асты сызылған сөздерді теріп жазып, сөздіктің көмегімен аударыңыз.

5. Әр сөйлемді аударған кезде мына алгоритмге сүйеніңіз:

- бастауыш пен баяндауышты тауып,аударыңыз,

- сөйлемді сөзбе - сөз аударыңыз,

-ана тіліңізді пайдаланып, нақты аударма жасаңыз

6. Басқа тілден аударма жасағанда тақырыпқа сәйкестендіріп, мағынасын таңдаңыз.

7.Әр абзацты аударғанда тағыда оқып шығыңыз және оның мағынасын аударғанда түсінікті екенін қадағалаңыз.

8.Егер стилі нақты емес екен деп санасаңыз, эквивалент сөздерін немесе сөзтіркестерінің ұқсастығын табыңыз.

9.Тақырыпты аударғаннан кейін тағыда оқып шығып, өз ара бөлімдерін( абзацты) бөлектеп келісіңіз

10. Тақырыптың аудармасы қаншалықты дұрыс екеніне назар аударыңыз,

2) Арнайы мәтіндермен жұмыс жасау.

Арнай мәтіндермен жұмыс жасағанда, тапсырмаларын орындағанда студенттерден өздерінің мамандығына қатысты пәндер бойынша алған білімдерін және тәжирибиесін қолдануы талап етіледі. Студенттер өздерінің қосымша материалдарын қолдана алады (мәтінсіз ақпарат иеленушілер),олар сабақтарда жағдайларды сәйкес келтіру үшін, сөздерлің мағыналарын анықтау үшін және әңгіме құрастыру үшін. Арнай мәтіндермен жұмыс жасағанда жеке арнайы терминдер глоссариін жүргізген жөн.

1.Барлық тапсырманы оқып шығыңыз.

2.Керекті тапсырманы, маңызды тақырыптың мазмұнын анықтап алыңыз.

3. Түсініксіз сөздердің астын сызып қойыңыз.

4.Асты сызылған сөздерді теріп жазып, сөздіктің көмегімен аударыңыз.

5. Әр сөйлемді аударған кезде мына алгоритмге сүйеніңіз:

- бастауыш пен баяндауышты тауып,аударыңыз,

- сөйлемді сөзбе - сөз аударыңыз,

-ана тіліңізді пайдаланып, нақты аударма жасаңыз

6. Басқа тілден аударма жасағанда тақырыпқа сәйкестендіріп, мағынасын таңдаңыз.

7.Әр абзацты аударғанда тағыда оқып шығыңыз және оның мағынасын аударғанда түсінікті екенін қадағалаңыз.

8.Егер стилі нақты емес екен деп санасаңыз, эквивалент сөздерін немесе сөзтіркестерінің ұқсастығын табыңыз.

9.Тақырыпты аударғаннан кейін тағыда оқып шығып, өз ара бөлімдерін( абзацты) бөлектеп келісіңіз

10.Тақырыптың аудармасы қаншалықты дұрыс екеніне назар аударыңыз,

11.Мәтінге берілген тапсырмалар бір біріне тәуелді. Барлық тапсырмаларды бірінен соң бірін орындаңыз!

12. Кейбір түсініктерді есте сақтаңыз.

Үлестiрмелi материал:

1) «Астана» мәтіні.

Astana.

In 1830 the fortress Аkmolinsky was situated on the bank of the river Ishim on the pasture Karaotkel. Trade fairs occupied the place, where the huge amount of cattle was on sale. The fairs glorified by abundance and rich assortment of the dairy goods as kumys, shubat, that further determined the name of the city – Akmolinsk.

In 1832 the expanding settlement received the status of the city. Occupying a favourable place on the way of caravans going from Tashkent to Ural and other areas of the Russian Empire, Akmolinsk gradually turns into a large trade center. A new layer of the society – the merchants appear.

The year 1929 became the important stage in the development of the capital, when the construction of the first railway line in Kazakhstan Borovoye – Akmola began.

The next stage was the development of the virgin land. Shortly after in 1961 Akmolinsk changed its name for Tselinograd and grew into a modern and beautiful city with the population of 250.000 people. Thousands of volunteers from the former USSR came to build the city and live there.

Tselinny Region became a great agricultural center with well-developed agricultural, machine-building, meat and dairy industries, cattle-breeding and poultry farming.

In 1992 the city was given its former slightly altered name Akmola. After Kazakhstan had gained the independence, a decision was made to transfer the capital from Almaty to Akmola. So now Kazakhstan has a new capital and the city has a new symbolic name – Astana.

In Kazakh it means “the capital”. This decision was prompted by economic, ecological and geographical expediency. Textile, light and printing industries are highly developed in Astana. Astana is becoming the international, business and cultural center of not only Kazakhstan, but of the Eurasian continent as a whole. There are many universities, institutes and colleges here.

Astana is the center of political life of Kazakhstan, the residence of the President, the Parliament and the Government are located here.

Astana is the city of great construction projects. For a short time the Governmental buildings and the “Continental” hotel have been built and the central residential section has been reconstructed.

The territory of the city is more than 248sq.km. The population of the city is about 300 thousand people. However the prospect of the development of the city for the nearest 5 years predicts the growth of the population up to 500 thousand people.

In the XXI century Astana will be one of the most beautiful and flourishing capitals of the world.

Наши рекомендации